Slovenski gorniški klub SKALA

zveza gorniških klubov
Skala
Novice in obvestila
Publikacije
Razmere v gorah
Gorniški oglasi
E-gora
Kontakt
Osnovni podatki
Pravila Skale
Zgodovina
Himna Skale
  

STATUT

 

 


SLOVENSKEGA GORNIŠKEGA

 

KLUBA

 


SKALA

 


zveze gorniških klubov

 

 

 

 

 

ki ga je na podlagi 8. in 11. člena Zakona o društvih (Uradni list R Slovenije, št. 60 / 95 in št. 64/2011 U.P.B.2) skupščina Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških klubov sprejela na 1. seji dne 23. junija 1997 ter dopolnila dne 9. novembra 2005, 21. marca 2012 in 22. oktobra 2012.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov (v nadaljnem besedilu: Skala) je zveza gorniških klubov in drugih društev (klubov), ki se ukvarjajo z gorništvom in sorodnimi dejavnostmi v gorskem svetu kot so alpinizem, plezanje, turno smučanje, alpinistično smučanje, ledno plezanje, pohodništvo, sankanje, soteskanje, gorsko jadralstvo, gorsko kolesarstvo itd. (v nadaljnem besedilu: klubi).

 

2. člen

Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov usmerja, usklajuje in pospešuje:

- gorniške, alpinistične, plezalne, smučarske, pohodniške, sankaške, jadralske, kolesarske, gorsko-reševalne in druge sorodne dejavnosti v gorskem svetu,

- vzgojo in izobraževanje tako klubov kakor tudi posameznikov za vse oblike gorniških dejavnosti,

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- vodništvo,

- izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje gorniških objektov in naprav ter drugo gospodarsko dejavnost, ki je povezana z gorništvom in v skladu s predpisi

- skrb za varstvo narave in zdravo okolje,

- založništvo in v skladu s predpisi izdajanje strokovne, vzgojne, vodniške in druge gorniške literature,

- izdajanje glasila Skala

Skala predstavlja klube v državnem in mednarodnem okviru.

 

3. člen

Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov je ustanovljen z namenom, da združuje gorniške klube in goji slovensko gorniško izročilo in zavest v duhu vrednot in tradicije Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala), katerega naslednik je.

Naloge gorniških klubov Skale so:

1. uresničevanje skupnih gorniških dejavnosti, interesov, programov in ciljev,

2. skrb za razvoj gorništva in oblikovanje za to potrebnih programov,

3. sodelovanje pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju gorniških objektov,

4. načrtovanje in uresničevanje skupnih gorniških projektov in prireditev,

5. sodelovanja v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah in gorskih dolinah,

6. vzgoja in izobraževanje, zlasti mladine, za:

- varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti,

- varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in kulturne dediščine,

- življenje in preživetje v naravi,

7. nadaljevanje slovenskega gorniškega izročila in krepitev spoštovanja gorniških vrednot, še posebno:

- pomoč in tovarištvo,

- ljubezen do domovine in utrjevanje slovenske narodne zavesti,

- kultura gorništva,

8. poglabljanje razumevanja pomena in poslanstva gorništva ter povezanosti z naravo za fizični in duhovni razvoj posameznika.

 

4. člen

Klubi Skale dosegajo svoj namen tako, da:

opredelijo skupne osnove programov in skupne dejavnosti, v skladu s predpisi, na vzgojnem, gospodarskem (povezanem z gorništvom), izobraževalnem, organizacijskem in na drugih področjih,

oblikujejo skupne projekte za te dejavnosti in njihovo uresničevanje,

izberejo odgovorne nosilce skupnih programov med zainteresiranimi klubi Skale,

uskladijo in sprejmejo skupna stališča glede upravljanja in uporabe prostora, ki so nacionalnega pomena in pri tem tvorno sodelujejo,

po potrebi združujejo sredstva in moči za uresničenje sprejetih odločitev.

 

5. člen

Skala je pravna oseba zasebnega prava.

 

6. člen

Ime je: Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov.

Sedež Skale je v Ljubljani.

 

Žig Skale je enak znaku Skale. Znak je okrogle oblike. Na obodu je s times - verzalke (tipografska postavitev) izpisano ime Skale v modri barvi. Beseda SKALA je na dnu oboda in je poudarjena z dvema pikama. V notranjem polju je oranžen krog, v katerem je črna silhueta planinskega orla z razpetimi krili.

Skala ima tudi svečani žig, ki je izveden iz žiga Turistovskega kluba Skala. Je okrogle oblike, v notranjem polju je moder krog, v katerem je bela silhueta planike. Na obodu je izpisano ime Skale v modri barvi, beseda SKALA je na dnu oboda in je poudarjena z dvema pikama.

 

7. člen

Skala usklajuje svoje interese z drugimi organizacijami in skupnostmi ter se dogovarja in sporazumeva z njimi o skupnem delovanju.

Skala aktivno sodeluje s slovenskimi in tujimi gorniškimi, planinskimi, alpinističnimi, plezalnimi, gorsko-reševalnimi in drugimi organizacijami doma in v tujini. Poseben poudarek je na sodelovanju s slovenskimi klubi (društvi) v zamejstvu in po svetu.

 

8. člen

Skala in njeni klubi lahko oblikujejo z drugimi organizacijami, društvi in zvezami posebne organe za reševanje skupnih vprašanj.

 

9. člen

Skala se lahko včlani v mednarodne gorniške organizacije, če je njihovo delovanje v skladu z interesi Skale in zakoni Republike Slovenije.

 

 

II. SIMBOLI SKALE

 

10. člen

Znak Skale je okrogle oblike. Na obodu je s times - verzalke (tipografska postavitev) izpisano ime Skale v modri barvi. Ime SKALA je na dnu oboda in je poudarjena z dvema pikama. V notranjem polju je oranžen krog, v katerem je črna silhueta planinskega orla z razpetimi krili.

Skala ima tudi svečani znak, ki je izveden iz znaka Turistovskega kluba Skala. Je okrogle oblike, v notranjem polju je moder krog, v katerem je bela silhueta planike. Na obodu je izpisano ime Skale v modri barvi, beseda SKALA je na dnu oboda in je poudarjena z dvema pikama.

 

11. člen

Zastava Skale je belo-zlata z znakom Skale.

 

12. člen

Svečani simbol Skale je prapor Skale. Je trikotne oblike, bel in obrobljen z zlatim trakom. Na čelni strani je znak Skale, pod katerim je s številkami izpisana letnica ustanovitve 1997. Na hrbtni strani pa je znak Turistovskega kluba Skala, pod katerim je s številkami izpisana letnica 1921.

Poseben pravilnik ureja uporabo prapora.

 

 

III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE SKALE

 

13. člen

Skala nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

Skala lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in za račun posameznih klubov Skale in drugih organizacij, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila.

 

14. člen

Skalo zastopa in predstavlja predsednik Skale, ki je tudi njen zakoniti zastopnik.

Predsednik Skale je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje Skale v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

V primeru zadržanosti predsednika Skale opravlja njegove naloge in pooblastila podpredsednik Skale ali druga oseba, ki jo predsednik pooblasti.

Častni predsednik Skale lahko Skalo zgolj predstavlja.

 

IV. ORGANIZIRANOST

 

15. člen

Klubi Skale imajo lastnost pravne osebe, s pravicami in obveznostimi določenimi z Ustavo, zakoni, tem Statutom in pravili Skale.

Pravila klubov Skale morajo biti usklajena s tem Statutom.

 

16. člen

V okviru klubov Skale se lahko za uresničevanja gorniških ciljev organizirajo gorniške skupine, odseki in druge oblike organiziranja, ki niso pravne osebe in delujejo v skladu s pravili klubov Skale in s tem statutom.

Posebno pozornost namenjamo mladim.

 

17. člen

Klubi Skale se zaradi vsklajenega delovanja in interesov lahko trajno ali občasno povezujejo v razne oblike interesnega združevanja.

Klubi Skale lahko skupaj s Skalo sprejemajo sklepe ali sklenejo sporazum o oblikah interesnega sodelovanja, v katerih določijo sedež, naloge in način delovanja ter financiranje.

 

 

V. ČLANSTVO V KLUBIH SKALE

 

18. člen

Članstvo v klubih Skale klubi določajo samostojno skladno s svojim temeljnim aktom. Skala priporoča, da je redni član kluba lahko vsak, ki ima spoštljiv odnos do gora, gorništva in do slovenske kulture.

Klubi Skale lahko določijo različne članarine glede na finančne potrebe ter pravice in obveznosti članov. Upravni odbor Skale lahko določi prispevek iz članarine za delovanje Skale.

Klub Skale lahko oprosti posamezne člane plačila članarine zaradi njihovega slabega gmotnega stanja.

 

19. člen

Skala in klubi Skale imajo lahko tudi podporne člane, donatorje in častne člane.

Podporni člani in donatorji so pravne ali fizične osebe, ki Skali in klubom materialno ali kako drugače pomagajo.

Podporni člani in donatorji lahko sodelujejo na sejah skupščine, na njih razpravljajo, vendar nimajo pravice odločanja.

Častni člani so fizične osebe, ki so izjemno zaslužni za razvoj gorništva v okviru Skale ali njenih posameznih klubov. Pisni predlog za izvolitev častnega člana, naslovljen na upravni odbor Skale, pripravijo za častnega člana Skale trije klubi, za častnega člana kluba pa trije njegovi člani.

 

20. člen

Druge pravice in dolžnosti klubov Skale določajo pravila klubov Skale, ki morajo biti v skladu s tem statutom.

 

 

VI. ČLANSTVO V SKALI

 

21. člen

Klub (društvo) postane član Skale na podlagi sklepa svojega najvišjega organa in izjave, da želi postati klub Skale, da sprejema statut Skale ter se zaveže, da se bo ravnal po njem. Klub, ki pristopa v Skalo, mora predložiti pisno soglasje vseh klubov Skale z njegovim pristopom. Ob sprejemu se podpiše pogodba o pristopu kluba v Skalo, podpisnika sta Skala in klub, ki pristopa. Nove člane (klube) sprejema v Skalo skupščina.

Gorniški klub, alpinistično, plezalno ali drugo društvo oz. klub, ki se vključi v Skalo, mora imeti najmanj 10 članov.

 

22. člen

Pravice klubov Skale so, da:

volijo in imenujejo predstavnike za skupščino Skale ter druge organe Skale oziroma druge oblike medklubskega delovanja,

na skupščini Skale določajo in oblikujejo politiko razvoja gorništva, alpinizma, plezanja in sorodnih dejavnosti v Sloveniji in usmerjajo delo organov Skale,

sodelujejo s klubi Skale, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju svojih interesov,

lahko prejemajo morebitna finančna sredstva Skale za posamezne aktivnosti,

opravljajo druge naloge, za katere se v Skali dogovorijo.

 

23. člen

Dolžnosti klubov Skale so, da:

- delujejo v skladu s tem statutom,

- izvršujejo sklepe ter programe Skale,

- prispevajo sredstva za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog,

- opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v Skali dogovorijo.

 

24. člen

Klub Skale preneha biti član Skale:

- z izstopom na podlagi sklepa svojega najvišjega organa in s pisnim obvestilom Skale,

- s prenehanjem kluba,

- z razpustom Skale,

- z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva v Skali.

 

25. člen

Klub Skale, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti ali ne posluje v skladu s statutom Skale, s svojimi pravili ali sklepi skupščine Skale, ali s svojim delovanjem škoduje ugledu Skale, lahko častno razsodišče izključi iz Skale.

Zoper sklep častnega razsodišča Skale lahko klub Skale v enem mesecu po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz članstva ugovarja skupščini Skale, ki o pritožbi dokončno odloči.

 

26. člen

O sklepu najvišjega organa kluba Skale, da izstopa iz članstva Skale, mora ta obvestiti upravni odbor Skale v 15 dneh.

 

 

VII. ORGANI SKALE

 

27. člen

Organi Skale so:

- skupščina,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- častno razsodišče,

- častno predsedstvo.

 

28. člen

Mandatna doba predsednika in organov Skale je 4 leta.

 

 

Skupščina

 

29. člen

Najvišji organ Skale je skupščina.

Člani skupščine Skale so predsednik in dva podpredsednika Skale, predstavniki klubov in predstavnik tajništva Skale.

Vsak klub Skale ima po tri predstavnike.

Predsednik Skale je voljen, možna sta dva zaporedna mandata. Podpredsednika Skale sta iz vrst predsednikov klubov Skale; sledijo si po kronološkem redu pristopa v Skalo.

 

30. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Izredna skupščina se skliče po potrebi.

 

31. člen

Skupščino skliče predsednik Skale. Sklic Skupščine mora biti s predlogom dnevnega reda objavljen najmanj osem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

Redna skupščina je vsako leto do konca meseca marca.

Izredno skupščino mora predsednik Skale sklicati, kadar to pisno zahteva več kot tretjina klubov Skale, njen upravni ali nadzorni odbor. Če v roku enega meseca predsednik tega ne stori, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

 

32. člen

Seji skupščine lahko prisostvujejo tudi drugi člani klubov Skale, donatorji in povabljeni gosti, vendar brez pravice glasovanja.

 

33. člen

Predstavniki so dolžni, da na seji skupščine posredujejo stališča klubov Skale, ki jih predstavljajo in glasujejo v skladu z njimi.

Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo predstavniki klubov Skale še naslednje pravice in dolžnosti:

- da obveščajo svoje klube o svojem delu in o delu skupščine Skale,

- da v primerih nesoglasja o posameznih vprašanjih ponovno razpravljajo s svojimi klubi in zahtevajo od njih jasna stališča,

- da so dejavni pri delu skupščine,

- da usklajujejo stališča z ostalimi predstavniki o sprejetih smernicah klubov Skale.

34. člen

Predstavniki klubov Skale so za svoje delo odgovorni svojim klubom.

 

35. člen

Skupščina Skale:

- sprejema statut in spremembe v njem, pravilnik o delu častnega razsodišča ter druge splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom,

- sprejema razvojni program Skale,

- sprejema finančni načrt in zaključni račun,

- odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja v vrednosti nad 10.000 evrov (popravljeno z indeksom inflacije),

- voli in razrešuje predsednika, enega ali več podpredsednikov in tajnika Skale ter člane upravnega odbora, predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika in člane častnega razsodišča in njihove namestnike,

- razpravlja in odloča o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

- sprejema nove člane (klube) v Skalo,

- odloča o predlogih, vlogah in pritožbah klubov Skale,

- odloča o ugovorih klubov Skale zoper sklepe o izključitvi,

- sklepa o prenehanju Skale,

- odloča o pritožbah zoper sklepe organov Skale,

- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, s predpisi in s tem statutom.

 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

 

36. člen

Volitve organov Skale so praviloma tajne, skupščina pa lahko sprejme sklep, da so javne.

 

37. člen

Skupščina sklepa veljavno, če je prisoten predsednik ali oba podpredsednika Skale in po dva predstavnika iz najmanj 2/3 klubov Skale. V primeru nesklepčnosti se mora skupščina ponovno sklicati v roku 1 meseca. Za ponovljeno skupščino velja, da je sklepčna, če je prisoten vsaj po en predstavnik več kot polovice klubov Skale.

Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov skupščine.

 

38. člen

Če skupščina ne izvoli predsednika Skale ali več kot polovice članov upravnega odbora, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar največ 6 mesecev; takrat mora biti skupščina ponovno sklicana.

 

39. člen

Predsednik Skale mora prejeti predloge, prošnje in pritožbe, ki naj jih skupščina obravnava, vsaj osem dni pred dnem, za katerega je sklicana. V posebno utemeljenih in nujnih primerih jih lahko skupščina obravnava ne glede na čas predložitve.

 

40. člen

Sklepi skupščine so obvezni za vse organe Skale in klube Skale.

 

41. člen

Način dela skupščine določa poslovnik.

 

Upravni odbor

 

42. člen

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ Skale in upravlja Skalo med skupščinama ter izvršuje njene sklepe.

UO sestavljajo: predsednik, podpredsednika in tajnik Skale ter trije člani, ki jih izvoli skupščina.

UO se sestane po potrebi, najmanj pa 3 krat letno.

 

43. člen

Če iz kakršnegakoli razloga preneha funkcija predsednika Skale, prevzame vodenje eden od podpredsednikov, ki ga določi UO Skale. To funkcijo opravlja do seje skupščine, ki mora biti sklicana najkasneje v 6 mesecih.

Če se število članov UO zmanjša, klub Skale, iz katerega izhaja član, ki ga je potrebno nadomestiti, do prve skupščine zastopa član, ki ga predlaga UO istega kluba v soglasju z UO Skale.

 

44. člen

UO zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih dejavnosti imenuje komisije in druge organe, potrebne za normalno delo Skale.

UO lahko spreminja te komisije in druge organe glede na interese klubov Skale.

Vodje komisij in drugih organov, ki jih določi UO v skladu s prvim odstavkom tega člena, predlagajo sestavo teh komisij oz. organov. Komisije oz. organi sprejemajo programe in predloge finančnega načrta za svoje področje.

Vodje teh komisij oz. organov, če niso člani UO, je potrebno vabiti na seje UO, kadar se obravnava in odloča o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo glede teh vprašanj pravico glasovanja.

UO določi pri oblikovanju in imenovanju komisij tudi vsebino in obseg njihovega dela.

 

45. člen

Upravni odbor:

- izpolnjuje sklepe skupščine in pripravlja predloge splošnih aktov,

- pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,

- imenuje predstavnike v organizacijah in skupnostih na državni in mednarodni ravni,

- podeljuje priznanja Skale,

- imenuje in razrešuje vodje in člane komisij oz. drugih svojih organov,

- pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za skupščino,

- odloča o prispevkih klubov Skali,

- predlaga sprejem klubov v članstvo Skale,

- odloča o spremembi naslova sedeža Skale,

- odloča o zahtevah uslužbencev tajništva Skale,

- odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem statutu in drugih splošnih aktih.

 

46. člen

Seje UO so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov.

UO sklepa z večino glasov navzočih.

V nujnih primerih lahko predsednik Skale oz. podpredsednik, ki ga nadomešča, na podlagi pojasnjenega predloga zahteva pisno glasovanje članov UO o posameznih vprašanjih.

Izid glasovanja se razglasi na prvi seji UO.

 

47. člen

UO si lahko predpiše za svoje delo poslovnik.

UO je za svoje delo odgovoren skupščini.

Nadzorni odbor

 

48. člen

Nadzorni odbor (NO) ima pet izvoljenih članov.

NO spremlja in nadzoruje delo vseh organov Skale, zlasti pa nadzoruje njeno celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Člani NO imajo pravico prisostvovati sejam skupščine, upravnega odbora in komisij ter morajo imeti na voljo vsa gradiva, nimajo pa pravice odločanja.

NO poroča o svojih ugotovitvah skupščini in o njih sproti obvešča upravni odbor.

NO lahko sprejme poslovnik o svojem delu.

NO je odgovoren za svoje delo skupščini.

NO je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

 

Častno razsodišče

 

49. člen

Častno razsodišče (ČR) ima 5 izvoljenih članov.

Kršitve, opisane v 25. členu tega statuta obravnava častno razsodišče pri Skali.

Častno razsodišče deluje na podlagi pravilnika o delu častnega razsodišča.

Disciplinski ukrepi so naslednji:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Člani ČR imajo pravico prisostvovati sejam skupščine, predsednik ČR pa tudi sejam upravnega odbora. Na voljo imajo vsa gradiva, nimajo pa pravice odločanja.

Častno predsedstvo

 

50. člen

Častno predsedstvo (ČP) sestavljajo člani Skale z veliko moralno avtoriteto, ki imajo velike zasluge za razvoj gorništva, še posebej pa za razvoj Skale.

ČP je posvetovalni organ, ki lahko daje mnenje in nasvete za zadeve, ki se tičejo Skale.

Voli jih skupščina na predlog UO ob soglasju ČR.

Častno predsedstvo vodi častni predsednik.

 

 

VIII. UPRAVLJANJE Z GORNIŠKIMI OBJEKTI IN DRUGIM PREMOŽENJEM

 

51. člen

Skala in klubi Skale gradijo, upravljajo in vzdržujejo gorniške objekte ter skrbijo za drugo premoženje po načelih dobrega gospodarjenja.

 

52. člen

Objekte in druge nepremičnine, ki so last Skale, sme le do vrednosti 10.000 evrov odtujiti UO, v vrednosti nad 10.000 evrov pa skupščina Skale.

Klub Skale lahko odtuji objekte in druge nepremičnine v vrednosti nad 10.000 evrov, ki so njegova last, le na osnovi sklepa najvišjega organa kluba in soglasja UO Skale.

Če je lastnik objekta oz. druge nepremičnine Skale in z njimi upravlja klub Skale ali drug najemnik, je potrebno z njim skleniti posebno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi.

Objekte in druge nepremičnine, last Skale, ki jih upravlja klub Skale, se lahko odtuji le s sklepom skupščine Skale in s soglasjem najvišjega organa kluba.

O odtujitvi objektov in drugih nepremičnin v vrednosti nad 10.000 evrov, ki so last Skale, sklepa skupščina Skale z dvotretinjsko večino vseh prisotnih članov. V vrednosti do 10.000 evrov pa sklepa UO Skale z dvotretinjsko večino vseh prisotnih članov.

Če klub Skale preneha obstajati, preide njegovo premoženje na Skalo ali na klub Skale v soglasju s skupščino Skale.

Vrednost 10.000 evrov je določena na dan sprejema dopolnil tega statuta leta 2012 in se popravlja z indeksom inflacije.

 

53. člen

Gorniški objekti so gorniške postojanke, pota in drugi objekti, ki služijo gorniški dejavnosti.

Gorniške postojanke nudijo obiskovalcem zavetje, prenočišče, hrano in pijačo. So obveščevalna točka in dajejo obiskovalcem potrebne informacije. Poslujejo po načelih dobrega gospodarjenja, po predpisih kluba Skale in v skladu s splošnimi akti Skale.

Gorniška pota, ki so posebej označena z gorniškimi markacijami in zavarovana, so javna pota.

Gorniške markacije in kažipoti so oznake javnega pomena.

Obiskovalci hodijo po teh poteh na lastno odgovornost.

Klubi Skale imajo pravico in dolžnost s svojim delom in sredstvi skrbeti za gorniške postojanke in pota.

 

54. člen

Skala in klubi Skale lahko za uresničevanje svojih ciljev organizirajo tudi gospodarsko dejavnost pod pogoji, ki jih določa zakon ter so udeleženi pri dobičku.

 

55. člen

Skala in klubi Skale imajo dolgoročne, srednjeročne in letne načrte, s katerimi določajo vire sredstev in njihovo porabo, da bi čim uspešneje uresničevali cilje.

 

56. člen

Prihodki Skale so:

- prispevki klubov Skale za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,

- donacije in sredstva za uresničevanje programa Skale iz virov, ki jih prispevajo podjetja in druge organizacije ter skupnosti,

- darila in volila,

- drugi prostovoljni prispevki.

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik Skale, tajnik Skale ali druge za to pooblaščene osebe.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Skala tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju Skale, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

57. člen

Viri, ki omogočajo delovanje Skale, so namenski in drugi skladi, ki jih ustanovi UO.

UO v sklepu o ustanovitvi sklada določi njegov namen, vire sredstev, upravljalca in način porabe sredstev.

Sklad vsako leto sprejme program, ki je sestavni del načrta Skale.

 

58. člen

Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico klubov Skale, da imajo dostop do finančno-materialne dokumentacije.

 

59. člen

Predsednik Skale oz. oseba, ki jo ta pooblasti, je odgovoren za nadzor in izvajanje finančnega načrta.

 

IX. ARBITRAŽA

 

60. člen

Medsebojne spore rešujemo sporazumno. če do sporazumne rešitve ne pride, stranke v sporu določijo arbitražo. Vsaka stranka imenuje po enega arbitra, skupno pa določijo predsednika arbitraže.

Arbitraža si določi pravila postopka.

Odločitev arbitraže mora potrditi skupščina.

To odločitev se lahko izpodbija pred sodiščem, če je bila sprejeta v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom Skale, v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve skupščine.

 

 

X. TAJNIŠTVO SKALE

 

61. člen

Tajništvo Skale opravlja strokovno in tehnično delo.

Tajništvo vodi tajnik, ki v soglasju z UO imenuje blagajnika in glede na potrebe tudi druge sodelavce tajništva.

Skupščina voli in razrešuje tajnika Skale, funkcija je neprofesionalna.

 

XI. JAVNOST DELA

 

62. člen

Delo Skale je javno.

Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo Skale, dostopni vsem. Javnost se tudi obvešča o opravljenem delu in nalogah, prav tako ji je omogočeno, da se s tem seznani.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Skale.

 

63. člen

Skala in klubi Skale obveščajo javnost o svojem delu preko internega glasila Skale, lastnih obvestil in preko drugih medijev.

 

64. člen

Javnost je lahko izključena pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil kot tajne.

 

65. člen

Javnost je lahko izključena pri obravnavanju vprašanj iz prejšnega člena na podlagi sklepa organa, ki taka vprašanja obravnava.

 

 

XII. OBVEŠČANJE

 

66. člen

Klubi Skale imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju Skale ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost.

 

67. člen

Za obveščanje sta odgovorna predsednik in tajnik Skale.

 

68. člen

Obvestila Skale, zbornik Skale in internetne strani Skale so uradna glasila Skale.

Skala obvešča svoje člane na različne načine, tudi preko medijev.

 

 

XIII. PRIZNANJA

 

69. člen

Skala in klubi Skale podeljujejo priznanja:

- za razvoj idealov gorništva kot sta prijateljstvo in požrtvovalnost,

- za razvijanje gorništva in širjenju gorniške ideje,

- za dolgoletno aktivno delo v gorniški organizaciji,

- za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega gorništva, Skale in klubov Skale doma in v tujini.

 

70. člen

Skala podeljuje priznanja v skladu s pravilnikom in drugimi splošnimi akti.

 

 

XIV. POKROVITELJSTVO

 

71. člen

Podjetja, druge organizacije, skupnosti in politične stranke lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad posameznim klubom Skale, gorniškim objektom, projektom ali prireditvijo.

Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo, ki pa v nobenem primeru ne sme omejiti svobode delovanja Skale ali kluba Skale.

 

72. člen

Da bi razširili gorniško dejavnost in vzgojo, lahko Skala oz. klubi Skale prevzamejo pokroviteljstvo ali mentorstvo nad posameznimi šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami.

 

 

XV. PRENEHANJE SKALE

 

73. člen

Skala preneha po sklepu skupščine, po samem zakonu ali če število klubov Skale pade pod dva. S prenehanjem Skale in z razdelitvijo premoženja morata soglašati vsaj dve tretjini vseh prisotnih članov skupščine. Predsednik Skale mora predložiti sklep pristojnemu upravnemu organu v roku 30 dni.

O prenehanju Skale brez sklepa skupščine pripada njeno premoženje klubom Skale po ključu, ki ga določi likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov klubov Skale.

XVI. PREHODNE KONČNE ODLOČBE

 

74. člen

Ta statut je bil sprejet na 1. skupščini Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških klubov dne 23. junija 1997 ter dopolnjen 9. novembra 2005, 21. marca 2012 in 22. oktobra 2012 ter začne veljati takoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Gregor Gomišček

 

predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala -

zveze gorniških klubov

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 22. 10. 2012

 
 Sistem Gora
Copyright 2004 - FranceS***pico
3.239.11.178(0)
178333 (80455,34,97844)
1083 (843,0,240)
www.sgk-skala.si